Program TV - Kropka TV

„Kropka TV” to tygodnik telewizyjno-poradniczy dystrybuowany w sieci sklepów Biedronka. Pismo liczy 132 strony...

Free

Store review

Kropka TV” to tygodnik telewizyjno-poradniczy dystrybuowany w sieci sklepów Biedronka. Pismo liczy 132 strony i oferuje m.in. aktualny program 96 najpopularniejszych stacji TV, bogaty magazyn poradniczy i największy w segmencie TVG dział kulinarny (24 strony) „Kuchnia i kropka!”.

Bogata oferta programowa z zawsze aktualną listą kanałów dostępnych w polskiej telewizji zarówno naziemnej jak i w telewizji satelitarnej (nc+, polsat).
• Łatwy sposób tworzenia swojej listy kanałów.
Intuicyjna zmiana kolejności kanałów na liście ulubionej.
• Możliwość ustawienia własnej kolejności na liście ulubionych kanałów.
Automatyczne pobieranie danych na kilka dni do przodu.
Synchronizacja pomiędzy kilkoma urządzeniami za pomocą kalendarza Googl'a
• Przeglądania oferty programowej dla wszystkich dostępnych kanałów bez konieczności wychodzenia z domu.
Przechodzenie pomiędzy programami za pomocą gestów.
• Oś czasu - przechodzenie pomiędzy osią czasu oraz aktualnie odtwarzanymi programami
Podziel się - udostępnienie informacji o programie poprzez popularne media
Numery kanałów na dekoderach - przedefiniowane domyślne dla NC+, Cyfrowy Polsat oraz Vectra
Oznaczenie programów nadawanych "na żywo"
Aplikacja została przystosowana do pracy z tabletami i innymi urządzeniami mobilnymi
Filtrowanie kanałów
Tworzenie grup kanałów
Personalizacja wielkości tekstu w podglądzie szczegółów programu (długie przytrzymanie palca na tekście)
Dostosowanie ekranów dla obsługi lewą ręką: lista programów, szczegóły programu

"Dot TV" is a weekly television and poradniczy distributed Biedronka. The letter consists of 132 pages and includes features such as the current program 96 most popular TV station, a wealthy magazine poradniczy and the largest in the segment TVG culinary department (24 pages) "Kitchen, period."

• A wide range of software is always current list of channels available in Polish television both terrestrial as well as satellite TV (Nc + polsat).
• An easy way to create your list of channels.
Intuitive change the order of the list of favorite channels.
Ability to set their own place in the list of favorite channels.
Automatic download of data for a few days ahead.
Synchronization between multiple devices with calendar Googl'a
View the program offer for all available channels without having to leave home.
Switching between programs using gestures.
Timeline - switching between timeline and a currently playing programs
Share - provide information about the program through popular media
The numbers of channels decoders - redefined the default for NC +, Cyfrowy Polsat and Vectra
Identification of programs broadcast "live"
The application has been designed to work with tablets and other mobile devices
Filtering channels
Create channel groups
Customize the size of the text in the preview details of the program (long hold your finger on the text)
Adjust the screen to guide the left hand list of programs, details of the program

Store rating

4

out of

6294 reviews

Last update

Oct. 24, 2015

Read more