Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Dictionary French Vietnamese

With over 47,000 French - Vietnamese words and nearly 40,000 Vietnamese - French, this is the most sufficient ...

Free

Store review

With over 47,000 French - Vietnamese words and nearly 40,000 Vietnamese - French, this is the most sufficient free French - Vietnamese, Vietnamese - French online dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.

Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).

If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.com

Note:
Click button Menu (3 white dost in top right of screen) on device then see the menu show on the bottom of screen and select French -> Vietnamese or Vietnamese -> French to change dictionary (Default is French -> Vietnamese)

-----------
Với trên 47,000 từ Pháp Việt và gần 40,000 từ Việt Pháp, đây là bộ từ điển Pháp Việt, Việt Pháp online miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.

Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra
(History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ nhudinhtao@gmail.com.

Chú ý: Click nút Menu (3 chấm màu trắng góc trên bên phải màn hình) bạn sẽ thấy màn hình menu hiển thị góc dưới cảu màn hình, rồi lựa chọn Pháp -> Việt or Việt -> Pháp để đổi từ điển (Mặc định là Pháp -> Việt)

Last update

Nov. 19, 2019

Read more