Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Dictionary German Vietnamese

With nearly 44,000 German - Vietnamese words and over 12,000 Vietnamese - German, this is the most sufficient ...

Free

Store review

With nearly 44,000 German - Vietnamese words and over 12,000 Vietnamese - German, this is the most sufficient free German - Vietnamese, Vietnamese - German online dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.

Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).

If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.com

Note: Click button Menu on device and select German -> Vietnamese or Vietnamese -> German to change dictionary (Default is German -> Vietnamese)

-----------
Với trên 44,000 từ Đức Việt và gần 12,000 từ Việt Đức, đây là bộ từ điển Đức Việt, Việt Đức online miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.


Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra (History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ nhudinhtao@gmail.com.

Last update

Jan. 27, 2020

Read more