Xem Hướng

Xem hướng nhà đất tốt theo tuổi chủ sự Xem cung mạng hạp nhau của nam nữ Xoay bát quái theo la bàn thực tế...

Free

Store review

Xem hướng nhà đất tốt theo tuổi chủ sự
Xem cung mạng hạp nhau của nam nữ
Xoay bát quái theo la bàn thực tế
Vuốt lên xuống để tăng giảm năm sinh
Bên trái của nam
Bên phải của nữ

Vuốt sang phải để chuyển sang xem lượng theo giờ ngày tháng năm sinh

Vuốt sang trái để xem ngũ hành sinh khắc, thiên can địa chi tương xung, tương khắc, tương phá , tương hình, lục phá, nhị hợp, tam hợp

Chúc vui

Hieuvpn

Store rating

4

out of

360 reviews

Size

821.0 KB

Last update

March 29, 2018

Read more