Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Qur'an in Albanian (Kurani në gjuhën shqipe)

The Qur'an is the holy book of the Islamic religion. The Qur'an is the literal word of Allah, revealed to the ...

Free

Store review

The Qur'an is the holy book of the Islamic religion. The Qur'an is the literal word of Allah, revealed to the Prophet Muhammad, over a period of 23 years. Etymologically, the word Quran comes from the Arabic verb that means declaim or recite. Therefore, the Qur'an is a "recitation." It is something that must be recited. All over the world, the Qur'an is one of the most widely read and published books. There is still the practice, in most Muslim societies, that the Qur'an be given, not sold.

The Quran has 114 chapters or surahs, divided into books, sections, parts, and verses. 92 of these chapters were revealed to the Prophet Muhammad in the holy city of Mecca, and the other 22 in Medina. The two in Saudi Arabia.

In this application, we make the Quran available in both text, narration and audio. There are also times of the five sacred Islamic prayers for all countries. Usually these prayers must be made to Mecca.

You can even share passwords for this app on your favorite social network.


Kur'ani është libri i shenjtë i fesë islame. Kur'ani është fjala literale e Allahut, e shpallur Profetit Muhamed, gjatë një periudhe prej 23 vjetësh. Etymologjikisht, fjala Kur'an vjen nga folja arabe që do të thotë deklarim ose recitim. Prandaj, Kur'ani është një "recitim". Është diçka që duhet lexuar. Në të gjithë botën, Kur'ani është një nga librat më të lexuar dhe të botuar. Ka ende praktikë, në shumicën e shoqërive muslimane, që Kurani të jepet, jo i shitur.

Kurani ka 114 kapituj ose sura, të ndarë në libra, seksione, pjesë dhe vargje. 92 prej këtyre kapitujve u shpallën Profetit Muhamed në qytetin e shenjtë të Mekës dhe 22 të tjerë në Medinë. Të dy në Arabinë Saudite.

Në këtë kërkesë, ne e bëjmë Kuranin të disponueshëm si në tekst, në transmetim dhe në audio. Ka edhe kohë të pesë lutjeve të shenjta islame për të gjitha vendet. Zakonisht këto lutje duhet të bëhen në Mekë.

Ju mund edhe të ndani fjalëkalimet për këtë aplikacion në rrjetin tuaj të preferuar social.

Last update

March 21, 2020

Read more