Freapp results for เพลง ก เอ๋ย กอ ไก่ - 15 results in our Apps Database
 1. เพลงเด็ : เพลง ไก่ - ไก่ มีเสียง ทางทีมงานได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดมาจา Youtube เพื่อให้ใช้งานง่าย และเพื่อความสนุเพลิดเพลินของเด็ๆ ภายใน App ได้แบ่งเพลงออเป็นชุดๆ เพื่องานต่อารใช้งาน Cr...
 2. ...ต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน **** โปรแรมฝึท่อง ขค ตั้งแต่ -ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ไก่ สำหรับเด็เล็ หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai พัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวขึ้นสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพ...
 3. เพลง ไก่ - เพลง ไก่ เด็ สำหรับเรียนรู้ภาษาไทย ไว้ฝึความรู้ ารท่องจำและสะดภาษาไทย มีเพลงร้องตาม มีเสียง มีภาพให้ดูให้ฟังง่าย ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นนี้รวมเพลงสำหรับเด็ ไม่ว่าจะเป็น เด็ทารเด็อ...
 4. ...ต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน **** โปรแรมฝึท่อง ขค ตั้งแต่ -ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ไก่ สำหรับเด็เล็ หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai
 5. เพลงเด็ เพลงอนุบาล รวมรวมเพลงเด็ ๆ สนุๆหลายๆบทเพลงมีภาพประอบสำหรับน้องๆ ค้นหาเพลงง่าย อาทิเช่น เพลงabc เพลงabcสอนเด็ เพลง ไก่ เพลงเด็ฉลาด เพลงแปรงฟัน เป็นต้น ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่นนี้รวมเพลงสำ...
 6. เพลงเด็เล็ เด็อนุบาล .ไก่ เพลง ABC มีเพลงสนุๆ เนื้อหาดีมีสาระและสร้างสรรค์สำหรับเด็เล็ เสริมสร้างพัฒนาารและจินตนาารให้ับลู ่อนวัยอนุบาล
 7. ...เพลงเช่น เพลงบ, เพลงแม่ไก่ใจดี, เพลงลูปูเพลงเด็ 7 วัน 7 สี, เพลงเด็ฉลาด, เพลงสัตว์น่ารั A-Z, เพลงเด็ ไก่ ลิง ช้าง ฮิปโป ม้าลาย, เพลงช้าง, เพลง .ไก่ ตื่นออไข่แต่เช้า, เพลงับเขียด, เพลงเด็ตื...
 8. ...เพลงบ * เพลงแม่ไก่ใจดี * เพลงลูปูเพลงเด็ 7 วัน 7 สี * เพลงเด็ฉลาด * เพลงสัตว์น่ารั A-Z * เพลงเด็ ไก่ ลิง ช้าง ฮิปโป ม้าลาย * เพลงช้าง * เพลง .ไก่ ตื่นออไข่แต่เช้า * เพลงับเขียด * เ...
 9. ....ไก่ korkai สระไทย vowel ไก่ ขค เด็่งไทย มีเสียงอ่าน .เอ๋ย .ไก่ เหมาะสำหรับเด็ หรือคนที่ต้องารหัดเขียน และอ่านออเสียงอัษรไทย พยัญชนะไทย สระไทย โดยแบ่งออเป็น 3 หมวดคือ หัดเขียนอัษรไทย ท...
 10. ...ารที่จะเรียนอ่าน ่อนอื่นคุณต้องเรียนรู้ตัวพยัญชนะไทย คุณต้องเรียนรู้ – ฮ และฝึท่องตั้งแต่ เอย ไก่ ง่ายๆสำหรับเด็เล็ จนไปถึงเด็ ป. 1 หรือ ชาวต่างชาติที่สนใจจะเรียนภาษาไทยต้องเริ่มต้นรู้จั...
 11. ...เพลงเด็ จา youtube ช่องต่างๆ - เพลงช้าง - ขค .ไก่ - ฮ.นฮู - นขุนทอง - ABC และเพลงอื่นๆอีมามาย ต้องเปิดฟังชั่น screen rotation ถึงจะดูแบบแนวนอนได้นะครับ ***** app นี้ เรารวบรวม Channel ...
 12. ...ารเรียนารสอน สำหรับเด็ พัฒนาารเด็ ภาษาไทย ฝึอ่านออเสียงพยัญชนะ .ไก่ - ฮ.นฮุ (Thai Alphabet), สระไทย และารผันวรรณยุต์ไทย โดยมีภาพประอบพร้อม เสียงสำหรับฝึอ่านภาษาไทย ด้วยภาพและเสียงทำให้ง่...
 13. ...ับารเรียนรู้ ตัวอัษร ไก่ - ฮ นฮู ที่ไม่น่าเบื่ออีต่อไป สนุับารเล่นเมส์จับคู่ เพื่อจับคู่ ไก่ เพื่อารศึษา เหมาะสำหรับเด็ปฐมวัย เด็่อนวัยเรียน ให้ารเีรียนสนุและฉลาด เด็คืออนา...
 14. ...ารเด็ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี ในารแยแยะลัษณะตัวอัษรไทยแต่ละตัว โดยเมจะโชว์ตัวอัษรไทยที่มีารเขียนคล้ายันขึ้นมาเพื่อให้เด็เลือและมีารให้คะแนนเพื่อส่งเสริมให้เด็มีำลังใจในารหัดจำตัวอัษรแต่ละตั...
 15. ...้ฝันร้าย ให้ลายเป็นดี ซึ้งมีให้ทำนายมาว่า 600 รายาร 2.ดูดวงประจำ"เดือน"ตามราศี 3.ดูดวงประจำ"ปี"ตามราศี แอพแนะนำ ภาษาอาเซียน ASEAN LANGUAGE AEC หัดเขียน .ไก่ ไก่ -ฮ k...
 1. Amazon Local offers customers awesome deals so they can enjoy deep discounts not only from local businesses, but also from national chains and online merchants. We deliver savings of up to 75% on restaurants, spas, events, travel ...

 2. StationDigital is a totally free music streaming and recommendation service with a “Listener Rewards” program that automatically issues listener rewards points to every StationDigital registered user for every hour they listen to StationDigital, from any mobile device ...

 3. Find your dream job! Jobs+ searches the largest online jobs databases and delivers local job listings to your phone or tablet. Find and apply for positions that match your career goals and get valuable tips on creating ...

 4. Skout is the global network for meeting new people. Instantly meet people near you or around the world. Discover new friends at a local bar or in Barcelona. Millions of people are connecting and meeting through Skout ...

 5. Township is a unique blend of city-building and farming experience for your Android tablet or phone! Share your vision of a perfect place to live in! Harvest crops, run processing facilities and sell goods to develop your ...

 6. Throughout your day, the 7-Eleven app keeps up with you, customizing and personalizing your experience from the minute you open it. Swipe around to navigate through all of the greatness 7-Eleven has to offer. Not only can ...

 7. There are no limits! Call and send messages as much as you want! LINE is a new communication app that allows you to make FREE voice calls and send FREE messages whenever and wherever you are, 24 ...