Freapp results for นัก วิทยาศาสตร์ - 7 results in our Apps Database
 1. เกม 3D action RPG ที่มีเรื่องราวถึงตำนานสามก๊ก "นักสู้แผ่นดินเดือด" ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "เกมออนไลน์ที่มีกระแสแรงมาก" จากสื่อหลักต่างๆ พบกับเรื่องราวแห่งอาณาจักรสามก๊กอันยิ่งใหญ...
 2. ...วิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ภาคเรียนประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 1) สิ่งต่างๆรอบตัวเรา ประกอบด้วยบทย่อย 4 บท คือ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต, พืชและสัตว์น่ารู้, สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และดินในท้องถิ่น 2) ต...
 3. ...วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถแสกนAR ได้ผ่านตัวแอฟ โดยเลือกเนื้อหาจากในเล่ม และหาสัญลักษณ์ AR สีส้ม ก่อนกดรูปกล้องเพื่อสแกน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดทำข...
 4. ...วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 สามารถสแกนAR ได้ผ่านตัวแอฟ โดยเลือกเนื้อหาจากในเล่ม และหาสัญลักษณ์ AR สีส้ม ก่อนกดรูปกล้องเพื่อสแกน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
 5. ...วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 สามารถสแกนAR ได้ผ่านตัวแอฟ โดยเลือกเนื้อหาจากในเล่ม และหาสัญลักษณ์ AR สีส้ม ก่อนกดรูปกล้องเพื่อสแกน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
 6. ...วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 2 สามารถสแกนAR ได้ผ่านตัวแอฟ โดยเลือกเนื้อหาจากในเล่ม และหาสัญลักษณ์ AR สีส้ม ก่อนกดรูปกล้องเพื่อสแกน หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
 7. นักเรียนจ่าทหารเรือ วงรอบเวลาในปีๆหนึ่งของนักเรียนทหารช่างผ่านไปเร็วจริงๆครับ กิจกรรมเดิมๆ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือบทบาทหน้าที่ของเราที่โตไป... จำได้มั้ย ..เหงื่อไหลเต็มบ่ากว่าจะได้จ่าตรี ..เฮ เฮ้ ...
 1. Test your reaction speed in a race against the time. The goal is to hit the buttons in the appointed order. Make a mistake and the game is over.

 2. This is the ONLY properly working South African ID app on the market and will be maintained perpetually. Disclaimer: This app is not affiliated with the Dept. of Home Affairs in anyway, nor supported. If for any ...

 3. Listen to online Bangla music with style! Keep in touch with Bangla online music on your devices wherever you go!! It allows you to enjoy your favorite music online while on the go. The ‘Bangla Music’ plays ...

 4. Con l’Applicazione Vodafone Trasporti puoi acquistare i biglietti di trasporto e pagare la sosta in tante città italiane, senza bisogno di operazioni aggiuntive di registrazione. Il costo del biglietto viene addebitato direttamente su conto telefonico o scalato ...