Freapp results for ดาวน์โหลด บท สวด มนต์ - 25 results in our Apps Database
 1. ...บทสวดมนต์ สวดมนต์พร้อมเสียง บทสวดมนต์ แอพพลิเคชั่นนี้ รวมบทสวดมนต์ บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น เพลงพระคาถาชินบัญชร บทสวดมนต์พระคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ พระคาถาธัมมจักกัปปวัตนสูตร บทสวดมนต์ยอด...
 2. บทสวดมนต์ อ่านง่ายไม่ต้องใช้เน็ต มีทุกอย่างที่คุณต้องการ - รวมบทสวดมนต์ พร้อมคำแปล - มีบทสวดมนต์ ครบถ้วนเสมือนมีหนังสือสวดมนต์ทั้งเล่มติดตัว - แบ่งบทสวดมนต์ ตามหมวดหมู่ - เก็บบทสวดที่ใช้บ่อยไว้ใ...
 3. ...สวดมนต์ คาถาชินบัญชร พร้อมคำแปล แอพฯ นี้ทำขึ้นมาเพื่ออยากให้ทุกคนได้สวดคาถาชินบัญชร แล้วแผ่ส่วนกุศลให้เทวดาอารักษ์ คุ้มครองคนที่เรารัก คุ้มครองประเทศชาติ ให้อยู่ดี มีสุข สวดวันละครั้ง และกด share ...
 4. ...บทสวดประจำวันเกิด -เปลี่ยนบทสวดเสียงอิติปิ โสฯ เท่าอายุ +1 -ปรับปรุงบทสวดคำถวายสังฆทาน -ปรับปรุงบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก(13/14) . เวอร์ชั่น 1.1 -สามารถกำหนดให้ เลื่อนบทสวดถัดไปอัตโนมัติ -เพิ่มบท...
 5. ...สวดมนต์ แอป สวดมนต์ แอปพลิเคชัน สวดมนต์ แอพพลิเคชัน สวดมนต์ บนแอนดรอยด์ (Android) ชินบัญชร สวดมนต์ก่อนนอน คาถา บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตา ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น แก้ฝันร้าย บทถวายพรพระ บทชัยปริตร มงคล 38 ประ...
 6. ...บทสวดมนต์" นี้เป็นแอพฯหนังสือสวดมนต์ เหมาะสำหรับบุคคคลทั่วไป บรรจุไปด้วย - ทำวัตรเช้า - เย็น - มนต์พิธี - เจ็ดตำนาน - สิบสองตำนาน - พระสูตร - บทแผ่เมตตา - คำอาราธนา - คำถวายต่างๆ คำแปล...
 7. ...บทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อน แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้ฝึกฝนการสวดมนต์หรือใช้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้ รายชื่อบทสวดมน...
 8. ...บทสวดมนต์ประจำวัน" นี้เป็นแอพ ที่จะช่วยท่านในการท่องบทสวดมนต์ เป็นประจำทุกๆวัน เน้นบทที่พระสายธรรมยุต (สายพระป่า)นิยมสวดกัน เหมาะสำหรับทุกๆท่าน แอพนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับ ท่านที่สวดมนต์เ...
 9. ...บทสวดมนต์ไหว้พระ บทบูชาพระรัตนตรัย บทสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนแบบสั้น บทพระพุทธคุณ คาถาชุมนุมเทวดา บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) บทชัยมงคลคาถา บทนมัสการพ...
 10. ...บทสวดมนต์พร้อมเสียงที่ ไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ท (off-line) สวดมนต์กันเถอะ โดยบทสวดมนต์พระคาถาจะมีดังต่อไปนี้ มหาสมัยสูตร, บรรพชาอุปสมบท อุกาสะ-เอสาหัง, บูชาพระรัตนตรัย, บทกราบพระรัตนตรัย, บ...
 11. ...สวดมนต์ ช่วยให้ผู้ที่ยังจำบนสวดมนต์ต่างๆ ไม่ได้ สามารถดูบทสวดพร้อมสวดมนต์ โดยสามารถอ่านตามไปช้า บทสวดมนต์มีฟังชั่นการเลื่อนบทสวดอัตโนมัติให้สามารถอ่านตามได้ สามารถปรับความช้าเร็วในการเลื่อน สามารถหยุด...
 12. ...สวดมนต์ทุกวัน สวดมนต์ ทุกเช้า สวดมนต์ ก่อนนอน เป็นการสร้างกุศลให้ชีวิต แอพพลิเคชั่นบทสวดมนต์พร้อมเสียงประกอบไปด้วย -บทสวดมนต์พร้อมคำแปล -บทสวดทำวัตรเช้า -บทสวดทำวัตรเย็น -บทสวดอิติปิโส 108 จบ -บ...
 13. ...บทสวดมนต์พร้อมเสียง รวบรวม บทสวดมนต์ และคาถามงคลต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้มากมาย พร้อมด้วยคำแปลและเสียง ผู้ใช้งานสามารถเลือกบทสวดมนต์ที่ใช้บ่อยเก็บไว้ในระบบ "บทสวดมนต์ของฉัน" และสามา...
 14. บทสวดชาวพุทธ มนต์พิธี บทสวดมนต์ที่ใช้สวดประจำวัน มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า, ทำวัตรเย็น, เจ็ดตำนาน, สิบสองตำนาน, บทสวดพระอภิธรรม, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง), คำแผ่เมตตา และส่วนกุศล และคำ...
 15. ...สวดมนต์ภาวนา บทสวดมนต์ ก่อนนอน บทสวดมนต์บูชาพระภูมิเจ้าที่ บทสวดมนต์ผูกมิตรกับมนุษย์ เทวดา และสัตว์ทั้งปวง บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง บทสวดมนต์ อาราธนาศีล 5 บทสวดมน...