Freapp results for ข้อสอบ ภาษา ไทย ป 1 - 14 results in our Apps Database
 1. ...ข้อสอบใบขับขี่ เ็นแอฝึกทำข้อสอบทำใบขับขี่ มีตัวอย่างข้อสอบมากมาย พร้อมคำอธิบาย้ายต่างๆ และมีแบบทดสอบโดยการสุ่มข้อสอบมาให้ทำ 50 ข้อ
 2. ...ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือหัดพูดภาษาอาเซียน 9 ภาษา คือ ภาษาบรูไน ภาษาฟิลิินส์ ภาษาอินโดนิเซีย ภาษาสิงคโร์ ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาเมียนมาร์ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร ภาษาขแมร์ ภ...
 3. ...1 สถานที่ 8.2 พาหนะ 8.3 ทิศทาง 9) สุขภาพ (วดหัว, เ็นไข้, เจ็บคอ ฯลฯ) 10) สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ, สบู่ ฯลฯ) 11) อื่นๆ 11.1 ความรู้สึก 11.2 ท่าทาง กิริยาอาการ 12) ภาษาบอกรักของฅนในกลุ่มร...
 4. ...ภาษาอังกฤษ ในชุด ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยในชุดนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ a-z (English Alphabet) พร้อมภาษามือ (sign language) นับตัวเลข 1-10 และ คำศัพท์พื้นฐาน เ็นภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ใช้งานง่าย สามารถกด...
 5. ...ภาษาในกลุ่มระเทศอาเซียนที่จะรวมกันเ็นระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community)ทั่ว 10 ระเทศ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิิ้นส์ ไทย และ สิงคโร์ สำหรับการสนทนาเ...
 6. ...้ายบังคับ - ข้อสอบใบขับขี่ของจริง หมวด ้ายเตือน - ข้อสอบใบขับขี่ หมวด ้ายแนะนำ - ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด มารยาทและจิตสำนึก - ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด เทคนิคการขับรถอย่างลอดภัย - ข้อสอบใบขับขี่จร...
 7. ไทยระกันชีวิต เ็น Application ที่บรรจุสื่อสิ่งพิมพ์สร้างภาพลักษณ์บริษัทฯ อาทิ นิตยสารผาสุก ซอกแซก โบรชัวร์แบบระกัน และการบริการต่างๆ ในรูแบบ PDF Interactive Content ที่พร้อมเ็นทุกคำตอบของการระกั...
 8. ...ระโยคของภาษาจีน ที่ใช้บ่อยในชีวิตระจำวัน มี pinyin (พินอิน) และเสียงเทียบในภาษาไทยกำกับทุกระโยค คุณสามารถเรียนรู้การออกเสียง และการเขียนของแต่ละอักษรในระโยค อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 9. ...มา อุไมย ซึ่งจะเ็นเรื่องที่ออกสอบใน ข้อสอบ กพ. ภาค ก มากกว่า 10% โดยในแอนี้ท่านสามารถฝึกทำข้อสอบได้ภายใต้เวลาจำกัด ( 30 วินาที ต่อ 1 ข้อ) เพื่อฝึกความรวดเร็วในการไสอบจริง โดยข้อสอบจะแบ่งออกเ็นเล...
 10. ภาษาอังกฤษสำหรับไทยยินดีต้อนรับสู่บทเรียนนี่คือเลขอะไร? บทเรียนภาษาอังกฤษนี้เกี่ยวกับตัวเลข ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย บทที่ 10 ที่คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องจำเ็นเมื่อคุณพูดคุยเ...
 11. ...ทรงเลขาคณิต คำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำที่เรียกชื่อรูเลาขาคณิตจะได้ยินเสียงเจ้าของภาษาโดยตรงจากลำโพงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย คำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำจะมีรูภาพระกอบและชื่อเขียนเ็นภาษาไทยและภาษาอังก...
 12. ...พลิเคชั่นข้อสอบใบขับขี่ รวบรวมแนวข้อสอบในการสอบใบขับขี่มากมาย ้ายสัญญาลักษณ์จราจร ้ายสัญญาลักษณ์เตือน ้ายสัญญาลักษณ์ระวัง และรวบรวมข้อสอบให้ทดสอบ เ็นแบบจำลองข้อสอบเสมือนจริงโดยระบบจะทำการสุ่...
 13. ภาษาอังกฤษออนไลน์.com แหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนโลกออนไลน์ ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ และเก่งได้ด้วยตนเองครับ เจตนารมณ์ของแอพนี้ >> เ็นหน้าต่างเข้าสู่เว็บไซต์ www.ภาษาอังกฤษออนไลน์.com ทั้งนี้...
 14. ...ระโยคเงื่อนไข, การเรียบเทียบ, ระโยคบอกเวลา, ระโยคเกี่ยวกับเวลา, อะไร (ระโยค), ระโยคในรู Present Simple Tense , ระโยคในรู Past Simple Tense, ระโยคในรู Future Simple Tense, ระโยคในรู Presen...