Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Dictionary Japanese Vietnamese

With over 172,000 Japanese - Vietnamese words and 20,000 Vietnamese Japanese, this is the most sufficient free...

Free

Store review

With over 172,000 Japanese - Vietnamese words and 20,000 Vietnamese Japanese, this is the most sufficient free Japanese - Vietnamese, Vietnamese - Japanese online dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning.

Program has attractive interface, easy to use with function of automatically saving 150 newest words (History), and allows you to save and delete your saved words (Saved words).

If you have any questions or suggestions for programs, please send mail to the address nhudinhtao@gmail.com

Note: Click button Menu on device and select Japanese -> Vietnamese or Vietnamese -> Japanese to change dictionary (Default is Japanese -> Vietnamese)

----------
Đã có bản Offline tại: https://play.google.com/store/apps/details?id=ndt.mobile.dictionary.offline.jpvn

Với trên 172,000 từ Nhật Việt và 20,000 từ Việt Nhật, đây là bộ từ điển Nhật Việt, Việt Nhật online miễn phí dành cho android đầy đủ nhất và được cập nhật thường xuyên các từ và nghĩa của từ.

Chương trình với giao diện đẹp, dễ sử dụng, có chế độ tự động lưu 150 từ mới nhất mà bạn đã tra (History), đồng thời cho phép lưu và xoá những từ mà bạn quan tâm (Saved words).

Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc đóng góp cho chương trình, xin vui lòng gửi mail về địa chỉ nhudinhtao@gmail.com.

Size

17.0 MB

Last update

Feb. 23, 2020

Read more