Get rewarded by freapp with fantastic prizes!

Discover how

Lieng Online - Choi Lieng

LIENG Online là GAME CHOI LIENG rất hấp dẫn, được người Việt Nam biến thể tạo nên. Với LIENG ONLINE bạn sẽ c...

Free

Store review

LIENG Online GAME CHOI LIENG rất hấp dẫn, được người Việt Nam biến thể tạo nên.
Với LIENG ONLINE bạn sẽ có trong tay 3 quân bai, sau đó sẽ có 1 vòng tố để ăn tiền. Chính vì tính hấp dẫn của việc có 3 quân bai nên bạn hoàn thành có thể thành triệu phú chỉ trong một van choi bai.
Khi CHOI LIENG ONLINE bạn dc tặng ngay 5000 koins khi đăng ký và tặng 5000 koins khi login vào game mỗi ngày.
Thứ tự quan bai từ to nhất như sau: 3 quân bai giống nhau ( gọi là Sáp) hay 3 quân bai liên tiếp ( Liêng) , 3 quân bai ông người (Ảnh) và sau đó là so điểm ( cao nhất là 9 điểm). Khi bằng nhau thì sẽ so sánh chất từ: Rô, Cơ, Chuồn , Bích.
Còn chờ gì nữa, hay tham gia ngay Choi Lieng phổ biến nhất Việt Nam. Tặng ngay 5000 Koins khi tham gia và được tặng 5000 koins mỗi ngày. Bên cạnh đó bạn còn có thể tham gia các game khác: ba cay, Phom, tien len mien nam, mau binh, ta la ...
Lieng online Kế thừa ưu điểm của nhưng games bai nổi tiếng nhất thế giới cũng như Việt Nam.

Online Game Play sacred is sacred very attractive, Vietnam is the variant created.
With spiritual ONLINE you will have in hand 3 tiles, then there will be 1 round to eat the money factor. Because of the appeal of having 3 tiles so you can complete a millionaire in a van playing.
When you were given CHOI immediately threw ONLINE 5000 koins Once registered and logged in to donate 5,000 koins when game day.
The order of the posts from the most to the following: 3 identical tiles (called wax) or 3 consecutive tiles (Lieng), 3 of his tiles (photo) and then compared the (high of 9 points ). When you will compare equal quality from: Rome, The, Chuồn, Cliff.
What are you waiting, or even participate Lieng most common Choi Vietnam. Presenting a 5000 Koins joining 5000 and was awarded koins per day. Besides, you can also participate in other games: three spicy, Phom, tien len mien nam, war quickly, it is ...
Lieng Inherited advantages of online games, but the world's most famous article, as well as Vietnam.

Store rating

4

out of

267 reviews

Last update

April 20, 2014

Read more