เพลงกล่อมเด็ก (ไทย)

เพลงกล่อมเด็กของไทยแต่โบราณมักมีลักษณะดังนี้ - เป็นบทร้อยกรองสั้นๆ มีคำคล้องจองต่อเนื่องกันไป - มีฉันทลักษ...

Free

Store review

เพลงกล่อมเด็กของไทยแต่โบราณมักมีลักษณะดังนี้
- เป็นบทร้อยกรองสั้นๆ มีคำคล้องจองต่อเนื่องกันไป
- มีฉันทลักษณ์ไม่แน่นอน
- ใช้คำง่ายๆสั้นหรือยาวก็ได้
- มีจังหวะในการร้องและทำนองที่เรียบง่าย สนุกสนาน จดจำได้ง่าย

จุดประสงค์เพื่อ
- ชักชวนให้เด็กนอนหลับ
- เนื้อความแสดงถึงความรัก ความห่วงใย ความหวงแหนของแม่ที่มีต่อลูก

ผู้จัดทำแอพลิเคชั่นเห็นว่าควรมีการเผยแพร่เพลงกล่อมเด็กทีมีมาแต่โบราณ จึงได้จัดทำแอพลิเคชั่น เพลงกล่อมเด็ก(ไทย) ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้ใช้เพื่อกล่อมลูกน้อย พร้อมทั้งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการร้องเพลงกล่อมเด็กให้ไม่สูญหายไป

เครดิต
เพลงกล่อมเด็ก ภาคกลาง (นกเขา )ขับร้องโดย นางหวาน ประสงค์สุข ( จ. สมุทรสงคราม )
เพลงกล่อมเด็ก ภาคกลาง (นกขุนทอง )ขับร้องโดย นางหวาน ประสงค์สุข ( จ. สมุทรสงคราม )
เพลงกล่อมเด็ก ภาคกลาง (นกขมิ้น)ขับร้องโดย นางหวาน ประสงค์สุข ( จ. สมุทรสงคราม )
เพลงกล่อมเด็ก ภาคกลาง (นกกาเหว่า)ขับร้องโดย นางหวาน ประสงค์สุข ( จ. สมุทรสงคราม )
เพลงกล่อมเด็ก ภาคกลาง (นกเอี้ยง )ขับร้องโดย นางสายัณต์ กลั่นยิ่ง ( จ. สมุทรสงคราม )
เพลงกล่อมเด็กภาคอีสาน (แม่หม้ายกล่อมลูก 1) ขับร้องโดย ฉวีวรรณ ดำเนิน

โดย สถาบันวิทยาการการเรียนรู้ (สวร.)
รวมรวมโดย วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Size

27.0 MB

Last update

July 3, 2018

Read more