วัน,เดือน เรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย จะสอนคุณพูดและอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเรียกชื่อ วันและเดือน ในภาษาอังกฤษที่เราใช้ในชีวิตป...

Free

Store review

ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย จะสอนคุณพูดและอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเรียกชื่อ วันและเดือน ในภาษาอังกฤษที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษนี้จะสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องของคำศัพท์ในการเรียกชื่อ วัน และเดือน นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ที่สำคัญในการใช้เป็นประโยคคำถามและการตอบคำถามในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษทุกคำจะได้ยินเสียงเจ้าของภาษาโดยตรงจากลำโพงทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำจะมีรูปภาพประกอบและชื่อเขียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หากต้องการเรียนรู้การอ่านและพูดภาษาอังกฤษที่ดีและถูกต้องคุณต้องเรียนรู้
คำนาม(nouns)และคำกริยา(verbs)
คำนาม(nouns) – คือ ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น หนังสือ 1 เล่ม (book)ฯลฯ
คำกริยา(verbs) – คือ การแสดงอาการ สภาพหรือการกระทำ ของคำนามและสรรพนามในประโยค ตัวอย่างเช่น วิ่ง(run) แอพลิเคชั่นนี้จะสอนคุณที่เป็นคำนาม – เรียกชื่อ วัน และเดือนที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
นี่คือบทเรียนบทที่ 16 ภาษาอังกฤษสำหรับคนไทยเรียนภาษาอังกฤษ ถ้าคุณไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้โปรดกลับไปเรียนรู้บทที่ 1 – 6 ก่อน ที่จะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทนี้

Learn to say and read the names of days and months in the English language.
This English application will teach you the correct English pronunciation of vocabulary used for days and months. You will also learn some important grammar used to ask and answer questions in English.
Every word is spoken by a native English speaker in the English language and by a native Thai speaker in the Thai language.
Most words have pictures and every word is written in Thai and English Language.
To learn English and speak English well you must learn nouns and verbs. A noun is the name of something, someone or somewhere. Eg book. A verb is an action word. Eg run. This application will teach you nouns – the names of days and months.

This is the 16th lesson in the ‘English for Thais’ free English course. If you cannot read, please learn lessons 1- 6 before starting this English vocabulary lesson.

When you can read every word correctly you are ready for the next lesson in the course.
เมื่อคุณสามารถอ่านออกเสียงทุกคำได้อย่างถูกต้องแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเรียนในบทเรียนของบทเรียนถัดไป
IMPORTANT: จุดสำคัญ
Learning English using the correct method of phonics is very important so you can apply the rules to any unknown word. If you learn to read incorrectly, you will not be able to read new words without pictures.
การเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีที่ถูกต้องของการออกเสียงเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้คุณสามารถใช้กฎการอ่านในคำที่ไม่รู้จัก หากคุณเรียนรู้ที่จะอ่านไม่ถูกต้องคุณจะสามรถที่จะอ่านคำใหม่ได้โดยไม่ถูกต้องตามภาพ

Learning correctly may take longer but you will be much better off in the long term.
การเรียนรู้อย่างถูกต้องอาจใช้เวลานาน แต่คุณจะได้สิ่งที่ดีในระยะเวลายาว

This course is free but to help pay for the cost of development, we have had to put a small amount of advertising on the apps. Sorry for any inconvenience.
หลักสูตรนี้ฟรี แต่ช่วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซึ่งเราได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเล็กน้อยในการโฆษณาบนแอพพลิเคชั่น ขออภัยในความไม่สะดวก

This English course is for people who are serious about learning English.
หลักสูตรภาษาอังกฤษนี้สำหรับผู้คนที่มีความตั้งใจจริงที่จะเรียนภาษาอังกฤษ

Thankyou
ขอบคุณ
Ajarn
อาจารย์

Store rating

4

out of

221 reviews

Last update

Aug. 25, 2016

Read more